Edward Weston: The white Iris (Tina Modotti)

Source